De liturgie voor D.V. zondag 25 februari 2024

Morgendienst

Welkom – ouderling

Voorzang: Weerklank 142: 1, 3, 4, 6, 7

vs1. Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.

vs3. Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.
Hij ging terug en heeft alleen geleden,
eenzaam gebeden:

vs4. Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;
waar zijn de engelen die Mij kunnen bijstaan?
Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden,
Uw wil geschiede.

vs6. In angst en tranen werd Zijn strijd gestreden.
Toen kon Hij toebereid naar voren treden.
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen,
Hem niet verwinnen.

vs7. Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.
Verander ons en reinig onze harten,
o Man van smarten!

Mededelingen van de kerkenraad – ouderling
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 108:1, 2
Wet van de HEERE
Psalm 25: 4, 8
Gebed
Schriftlezing: Markus 14: 32 – 52
Inzameling van de gaven
Psalm 42: 1, 3
Verkondiging
Psalm 116: 1, 2, 3, 5
Dankgebed
Psalm 68: 10
Zegen

Tekst: Markus 14: 40
Thema: Jezus alleen
Punt 1: Jezus alleen

Middagdienst

Welkom – ouderling

Voorzang: Weerklank 237: 1, 2, 3

vs1. God is getrouw, Zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ’t heden kent, de toekomst overziet,
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;
en ’t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
volvoert Zijn hand

vs2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke Hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden
De adem Zijner lippen overmant
de tegenstand

vs3. De Heil’ge Geest, Die haar de toekomst spelt
doet aan Gods kerk Zijn heilgeheimen weten;
Hij, Die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Mededelingen van de kerkenraad – ouderling
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 92: 1, 3
Gebed
Schriftlezing: Johannes 5: 30 – 47
Inzameling van de gaven
Psalm 105: 3, 5, 24
Verkondiging
Psalm 111: 2, 5
Dankgebed
Psalm 56: 5, 6
Geloofsbelijdenis
Psalm 37: 2, 3
Zegen

Tekst: Johannes 5: 44
Thema: Niet kunnen geloven
Punt 1: Niet kunnen geloven