Broeders en zusters,

De liturgie voor D.V. zondag 24 september 2023

Morgendienst

Welkom – ouderling

Voorzang: Weerklank 161

U, heilig Godslam, loven wij,
Gij hebt voor ons aan ’t kruis geleden,
Gij doet ons tot den Vader treden
als koningen en priesters, Gij,
o Heiland, kocht ons met Uw bloed;
U brengen wij de dank en ere,
en werpen in aanbidding, Here,
al onze kronen aan Uw voet.

Mededelingen van de kerkenraad – ouderling
Stil gebed
Votum en groet
Ps 92: 1, 2
Wet van de HEERE
Ps 119: 44
Gebed (met voorbede en dankzegging)
Schriftlezing: Hebreeen 9, 1-14
Inzameling van de gaven
Ps 40: 4, 5
Verkondiging
Ps 110: 1, 4
Dankgebed
Ps 68: 7
Zegen

Tekst: Hebreeen 9, 11-14
Thema: de aanbidding van het lam Gods

Organist: F. van Laere

Middagdienst

Welkom – ouderling

Voorzang: Weerklank 288: 1,2

vs1. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

vs2. Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Mededelingen van de kerkenraad – ouderling
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 15: 1,2
Gebed
Schriftlezing Psalm 15; Hebreeën 12:14-24
Inzameling van de gaven
Psalm 15: 3,4,5
Lezing eerste gedeelte Avondmaalsformulier
Verkondiging
Psalm 97: 3,7
Dankgebed
Psalm 48: 6
Geloofsbelijdenis
Psalm 139: 14
Zegen

Tekst verkondiging Psalm 15:1
Thema: HEERE, wie mag…?