Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

De naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerken’ zegt het al: wij zijn ‘christelijk’ en ‘gereformeerd’. Beide woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden bij ‘kerken’. Wij zijn christelijke kerken omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. En wij zijn gereformeerde kerken omdat we binnen die wereldgodsdienst horen bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de Reformatie).

De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste.

Zie eventueel ook: WAT MIST HIER?

Geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

In de 16e eeuw splitste een groot aantal christenen zich af van de toenmalige rooms-katholieke kerk. Dit noemen we de Reformatie. Deze mensen staan bekend onder de verzamelnaam ‘protestanten’, maar zij noemden zichzelf meestal anders. In Frankrijk en Duitsland heetten zij bijvoorbeeld ‘evangelisch’ en in Nederland ‘gereformeerd’ of ‘hervormd’. De Nederlandse gereformeerde kerken hielden in 1618 een belangrijke vergadering in Dordrecht, waar allerlei afspraken met elkaar werden gemaakt.

In de 17e en 18e eeuw kwamen er nieuwe ontwikkelingen. Er kwam meer nadruk op de persoonlijke beleving van het geloof. Deze beweging noemen we ook wel de Nadere Reformatie. Hiermee wordt aangegeven dat de beweging ook in de traditie van de 16e-eeuwse Reformatie wilde staan, maar daar een toespitsing aan wilde geven. De chr. geref. kerken zijn ook beïnvloed door deze beweging.

In de 19e eeuw kwam er in de grote Nederlandse gereformeerde kerk steeds meer invloed van stromingen die kritisch stonden tegenover de Bijbel. Ook de regering probeerde greep op de kerk te krijgen. Zo werd er een reglement opgelegd aan de kerk, die de afspraken die de kerken in 1618 hadden gemaakt, moest vervangen. Dit was het begin van de Nederlandse Hervormde Kerk, nog steeds de grootste protestantse kerk in Nederland. Deze ontwikkelingen riepen veel protest op. Dit leidde ertoe dat een aantal kerken zich in 1834 afscheidde van de Ned. Hervormde Kerk. Deze beweging begon in het Groningse Ulrum, onder leiding van de predikant Hendrik de Cock. Zij bestond uit allerlei groepjes kerken. Twee daarvan waren de Christelijke Afgescheiden Gemeenten en de Gereformeerde Kerk onder het kruis. Deze twee groepen verenigden zich in 1869 en noemden zich voortaan Christelijke Gereformeerde Kerk in
Nederland.

In 1886 kwam de zogenaamde Doleantie, onder leiding van de staatsman-predikant Abraham Kuyper. Hij wilde de Ned. Hervormde Kerk van binnenuit herstellen. Hij ontmoette echter weinig begrip binnen die kerk, zodat zijn actie uitliep op een tweede afscheiding van een nieuwe groep kerken. Van de kant van de Chr. Geref. Kerken was er eerst sympathie voor deze beweging. Er waren echter ook bepaalde bezwaren, vooral tegen sommige opvattingen van de invloedrijke dr. Kuyper. Toen Kuyper in 1892 zijn nieuwe afscheiding doorzette, gingen veel Chr. Geref. Kerken mee. Deze kerken heten nu de Gereformeerde Kerken in Nederland. Eind 2003 zijn deze kerken, samen met de oudere Ned. Hervormde Kerk samengegaan in de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland. Een klein deel van de Chr. Geref. Kerken wilde niet mee met de beweging van Kuyper en bleef zelfstandig. Zij zagen hun bezwaren niet beantwoord en daarom zetten zij de Chr. Geref. Kerken in Nederland voort. Zij richtten ook een eigen opleiding voor predikanten op, de Theologische Hogeschool. Vanaf 1919 is deze opleiding gevestigd in Apeldoorn. In de jaren tachtig kreeg hij de status van universiteit, zodat de officiële naam nu is: Theologische Universiteit Apeldoorn.

In 1947 veranderde de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland zijn naam in Christelijke Gereformeerde Kerken, om daarmee uit te drukken dat het gaat om een verband van allerlei plaatselijke kerken en niet om één grote kerk. Na 1892 ontwikkelden de christelijke gereformeerde kerken zich steeds meer zelfstandig, terwijl het ledenaantal gestaag groeide tot ongeveer 75.000 rond 1985. Daarna begon een lichte daling, maar nog steeds schommelt dit ledenaantal rond dit getal. Er zijn ongeveer 180 plaatselijke kerken aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Geschiedenis Opperdoes

Tijdens de ledenvergadering in november 1921 wordt besloten een beroepingscommissie voor een eigen predikant in te stellen. Voor de toekomstige dominee wordt een bouwcommissie benoemd die opdracht krijgt een pastorie te kopen of te bouwen. De bouwcommissie koopt in april 1923 een akker aan het Noorderpad. Voor het beroepingswerk wordt een maandelijkse collecte ingesteld.

Het duurt nog tot 1930 voor het eerste tweetal aan de gemeente wordt voorgesteld. Ds. Gruppen werd in juli beroepen maar bedankte. Een jaar later werd kandidaat L.S. den Boer beroepen voor een traktement van 2000 gulden per jaar. De economische crisis na de beurscrash van 1929 dreunde ook sterk door in de agrarische sector en bijna alle gemeenteleden waren tuinders! Kandidaat Den Boer bedankte voor het beroep. De economische crisis bereikte in 1934 zijn dieptepunt. De Wieringermeer werd langzaam bevolkt, zodat in het kader van evangelisatiewerk een eigen dominee steeds dringender gewenst werd. In juli 1935 werd een beroep uitgebracht op kandidaat M. Baan. Hij bedankte in augustus.

In mei 1936 stelde de kerkenraad voor kandidaat J. Kampman uit Hilversum te beroepen. Op de stemmingsvergadering van 22 juni bleek een duidelijke meerderheid van de gemeente achter dit voorstel te staan. Naast het traktement bood de gemeente vrij gebruik van de woning inclusief water. 22 augustus 1936 werd een historische dag voor de gemeente. Waar lang voor gebeden was en wat men nauwelijks geloven kon: kandidaat J. Kampman nam het beroep naar Opperdoes aan!

Voor de komst van ds. G. van de Groep in 1991 is de pastorie grondig aangepakt. Ds. Van de Groep kwam met een heel aantal kinderen de pastorie bewonen waardoor er ruimtegebrek ontstond. Toen zijn er o.a. op de zolder 2 slaapkamers gecreëerd en is er aan de achterzijde een ruime woonkeuken aangebouwd.

Tijdens de komst van ds. H. de Graaf in 2003 is er aan de pastorie op wat verfwerk na niet veel werk verzete.

Toen ds. H.K. Sok de pastorie betrekken zou zijn er diverse werkzaamheden aan de pastorie verricht. Zo is o.a. de vloerverwarming in de keuken vernieuwd en is er een nieuwe keuken geplaats. Ook is er in de badkamer een bad gemaakt en misschien wel het belangrijkste, het dak werd van binnenuit geïsoleerd.

Hieronder vind u een aantal orignele bestanden van de pastorie die in het argief van onze kerk bewaard liggen. Druk op de onderstreepte woorden om naar het betreffende .PDF bestand te gaan:

– Tekening carbonpapier

– Tekeningen pastorie

– Goedkeuring bouwvergunning

– Bestek en voorwaarden

Jongeren in de Christelijke Gereformeerde kerken

In de Christelijke Gereformeerde kerken zijn vele duizenden jongeren actief bezig met het geloof. Dat doen zij niet alleen maar ook veel met elkaar. In verenigingen, clubs en landelijke bijeenkomsten.

Er zijn twee jongerenorganisaties actief en een landelijke stichting:

CGJO
De CGJO is een van de twee jeugdbonden binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. De letters CGJO staat voor Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie. Al meer dan honderd(!) jaar ondersteunt de CGJO de plaatselijke gemeentes op het gebied van jeugdwerk.

http://www.cgjo.nl

LCJ
Het Landelijk Contact Jeugdverenigingen Christelijke Gereformeerde Kerken (LCJ) is een jongerenorganisatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken ter ondersteuning van het jeugdwerk.

http://www.lcj.nl

DJW
Naast deze jongerenorganisaties, is de stichting DJW landelijk actief:

Via DJW krijgen jongeren de kans om met christenen uit andere culturen in aanraking te komen. Daarvoor organiseert de stichting werkvakanties naar bestemmingen waar je normaal gesproken niet snel komt. Afrika, Brazilië, Egypte, maar ook naar diverse plekken in Europa.

Voor meer info: djw@cgk.nl of bezoek hun site:

https://cgk.nl/project/jeugddiaconaat/

Young Eagles
De Stichting Kampen organiseert jaarlijks zomerkampen voor kids en jongeren van 8 tot en met 18 jaar. Voor meer info: info@yek.nl of bekijk hun site:

http://www.yek.nl