De plaatselijke gemeenten in het Nieuwe Testament kenden naast ouderlingen ook diakenen. Zo lezen we aan het begin van de Filippenzenbrief: “Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners [ouderlingen] en diakenen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.” (Filippenzen 1:1,2)

Als diaconie zijn we onderdeel van de kerkenraad. Een diaken neemt deel aan de kerkenraadsvergaderingen en verzorgt de inzameling van de gaven voor de dienst van de Heere. Maar de taken zijn breder dan alleen dat, namelijk: leiding geven aan het diaconaat en bijdragen aan het goed functioneren van de gemeente.

Omzien naar mensen die hulp of aandacht nodig hebben binnen onze gemeente is een belangrijk onderdeel van de diaconie. Als diaconie proberen we toegankelijk en open te zijn naar de gemeente toe. Ook heeft een diaken een belangrijke voorbeeldfunctie binnen de gemeente, zoals beschreven in 1 Timotheüs 3.

Leiding geven aan het diaconaat doen we als diakenen door gemeenteleden te stimuleren, motiveren en toe te rusten om dienstbaar te zijn aan de naaste en te zorgen voor een goede voortgang van het diaconale werk van de gemeente.

Door het jaar heen zijn er verschillende diaconale collectes en komen er giften binnen ten behoeve van de diaconie. Een deel van de collecten is bestemd om diaconale projecten die vanuit het landelijk diaconaat CGK opgezet zijn te steunen. De gekozen projecten die we steunen zijn terug te vinden in het financieel jaarverslag van de diaconie. Daarnaast steunt de diaconie een sponsorkind en sponsorfamilie via Stichting Red een Kind. In het geval van natuurrampen e.d. kan de diaconie een extra collecte instellen om snel financiële hulp te bieden aan de getroffenen.

Ook ziet de diaconie het als taak om te zien naar ouderen binnen de gemeente. Zo organiseert de diaconie ieder jaar in samenwerking met de Protestante Gemeente Opperdoes/Medemblik een uitje met de ouderen.

Tegen het einde van het jaar coördineert de diaconie de Goede Moed boekjes voor de gemeenteleden van 70+, de weduwen en weduwnaars voor het volgende jaar. In december bezoeken de diakenen deze gemeenteleden en delen de boekjes rond.

Contact

Schroom zeker niet om contact op te nemen met de diaconie als wij kunnen helpen.
Dit kan via het contactformulier of door contact op te nemen met een van de diakenen.