VERTROUWENSPERSONEN

Onder de koepel van het Veilig Kerkenwerk zijn 2 interne vertrouwenspersonen (IVP-er) aangesteld door de kerkenraad, die u kunt bellen of mailen, indien er (mogelijk) sprake is van seksueel misbruik in kerkelijke relaties. (Bijvoorbeeld door ambtsdragers of clubleiding)

De vertrouwenspersoon zal mensen met een klacht eerste opvang verlenen. Onder eerste opvang wordt verstaan het bieden van een luisterend oor. Over de toevertrouwde informatie is de IVP-er tot geheimhouding verplicht. Met toestemming van de klager kan er advies worden ingewonnen bij het netwerk interne vertrouwenspersonen en/of het Meldpunt Misbruik. Samen wordt er gekeken naar welke vervolgstappen er genomen kunnen worden.

Hieronder de gegeven van de interne vertrouwenspersonen:

Margriet de Lange  Angela Oppenhuis
margrietdelange@outlook.com a.oppenhuis@outlook.com
0227-543416 0227-547611
06-10903979  06-40505272

 

De contacten met hen zijn uiteraard vertrouwelijk